Talentmanagement en assessments

Waarom talentmanagement?

Binden & boeien
Het werk bij een organisatie vraagt om een hoge mate van professionaliteit, flexibiliteit, een brede rolopvatting en intrinsieke motivatie. Om medewerkers langer aan een organisatie te binden en te boeien, willen we u helpen en met u samen een inspirerende en vitale werk- en leeromgeving creëren, waarbinnen ruimte is voor talentontwikkeling en continue feedback. Wanneer mensen vanuit hun talenten het werk kunnen doen en het effect hiervan terugzien in het werk, functioneren zij beter, voelen zij zich vitaler en zijn ze meer betrokken, geïnspireerd en verbonden. Dit werkt motiverend en draagt bij betere samenwerking in teams. Zicht op elkaars kwaliteiten en drijfveren helpt teamleden om elkaar te versterken, aan te vullen, feedback te geven en van elkaar te leren. Door mensen kansen te geven hun talenten te ontplooien en in te zetten, zullen mensen sneller in actie komen en de regie nemen over hun eigen loopbaan. Hiermee neemt de kans op verzuim en ongewenst verloop af.

Wat is talentmanagement?

Krachten & drijfveren
Mensen excelleren en functioneren het best als ze werk doen dat in dezelfde richting past als hun drijfveren, talenten, cognitieve capaciteiten en competenties. Een talent is een sterke, positieve eigenschap die opvalt en dicht bij onze eigen persoonlijke interesses of passie ligt. Het is niet alleen gericht op wat we van nature goed kunnen, maar wordt vooral gedreven door onze behoeftes, drijfveren, ambities en intrinsieke motivatie. Je herkent een talent bij jezelf als je er energie van krijgt, plezier aan beleeft en enthousiast van wordt.

Het beste naar boven halen
Talent is niet alleen persoonsgebonden maar ook contextafhankelijk. Talenten komen het beste tot hun recht in een werkomgeving waar sterktes centraal staan en waar kansen worden geboden om die talenten te ontplooien. Talentmanagement is dus het beste halen uit mensen door hen in te zetten op hun sterkten en drijfveren en door de werk- en leeromgeving zodanig in te richten en te organiseren dat die talenten ruimte krijgen voor ontwikkeling. Het vraagt om een goede match tussen de collectieve doelen van de organisatie en onze eigen individuele ambities.

Hoe creëren we met u een talent-gedreven werkklimaat?

Onthalen, ontdekken, inzetten en ontwikkelen van talenten

Het optimaal benutten van kwaliteiten van mensen komt in de praktijk neer op het aantrekken, inzetten en ontwikkelen van talenten.

 • Talenten aantrekken en binnenhalen
  De juiste mensen binnenhalen vraagt om gerichte arbeidsmarktcommunicatie, diversiteit in teams en een integraal inwerkprogramma. Hiermee kunt u zich profileren als aantrekkelijke werkgever.
 • Talenten ontdekken en (h)erkennen
  Drijfveren zijn vaak niet direct zichtbaar en een medewerker is zich niet altijd bewust van zijn/haar talenten of wat hem/haar elke dag drijft. Het verkennen, verbinden en in kaart brengen van die talenten en drijfveren is een belangrijke stap in talentmanagement.. Welke kwaliteiten heeft u in huis en hoe kunt u zorgen dat de medewerkers van elkaars talenten profiteren? Mensen onderschatten soms hun eigen kwaliteiten of zijn zich er niet van bewust hoe hun talenten kunnen bijdragen aan de organisatie of hun eigen team. Bespreek daarom op teamniveau elkaars sterke kwaliteiten, ontwikkel talentprofielen, introduceer talentanalyses (bijvoorbeeld TMA), etc.
 • Talenten inzetten:
  Hoe kunt u de talenten van uw mensen beter benutten en inzetten?
  1. Talenten inzetten in de eigen functie of eigen team
  Expertise, ervaring en sterke eigenschappen inzetten werkt motiverender dan doen waar je niet goed in bent.
  Daarnaast kunnen teamleden elkaar beter aanvullen en versterken wanneer ze inzicht hebben in hun eigen en elkaars talenten.
  2. Talenten inzetten in andere rollen t.b.v. andere activiteiten of projecten:
  Organisaties bieden volop kansen hiertoe: zoals het geven van presentaties, voorlichting, training of het doen van onderzoek.
  3. Talenten inzetten op een andere functie
  D.m.v. kweekvijvers en traineeships kunnen mensen o.b.v. hun talenten worden ingezet op vacatures, al dan niet tijdelijk bijv. bij zwangerschapsvervanging, schaalvergroting, proeftuinen
  4. Taakroulatie,: rouleren van taken met collega’s, eventueel extern uitwisselen met een andere organisatie
 • Talenten ontwikkelen
  Mensen onderscheiden zich niet alleen door kennis maar vooral door de manier waarop ze in staat zijn te leren en de veerkracht hebben om mee te bewegen op de veranderingen om ons heen. Leervermogen vergroten zij door reflectie, uitwisseling van succeservaringen, versterkende feedback (en/of feed forward) en motiverende ontwikkeldoelen. Een voorwaarde is inspirerend leiderschap. Bij persoonlijke ontwikkeling, teamsamenwerking of organisatieontwikkeling zijn we snel geneigd de focus te leggen op wat nog niet zo goed gaat. We maken liever van een 5 een 6, dan dat we ons durven onderscheiden en onze energie gebruiken om van een 7 een 9 te maken. En dat is jammer, want hoe dichter we bij onze natuurlijke talenten en interesses blijven, hoe gemotiveerder we zijn om te ontwikkelen en hoe sneller ons leerproces verloopt.

Van competentiemanagement naar talentmanagement

Van beoordelen naar waarderen
Bij competentiemanagement zijn de missie en kernwaarden van de organisatie vertaald naar de benodigde kennis en competenties van medewerkers. Een competentie beschrijft specifiek gewenst gedrag dat bijdraagt aan succesvol functioneren binnen een bepaalde functie of rol. Een competentie is makkelijker te ontwikkelen als je natuurlijke talenten en interesses deze competentie ondersteunen. Talenten kunnen daarentegen ook los van een functie staan en komen tot uitdrukking in iemands persoonlijke voorkeursgedrag.

Talentmanagement kent de volgende uitgangspunten:

 • focus op sterke kanten van mensen
 • grotere betrokkenheid en verantwoordelijkheid van medewerkers en teams bij het formuleren van doelstellingen, de eigen persoonlijke- en professionele ontwikkeling en de beoordeling vanuit versterkende feedback
 • continue communicatie over de prestaties en ontwikkeling

MBO

In iedere beroepsgroep komt werkdruk voor. Hoe kun jij jouw studenten voorbereiden op een werkzaam leven?

Eugene Klerkx geeft je handvatten om jouw studenten te helpen in balans te blijven wanneer ze aan het werk gaan.

Bekijk het hele programma van Onderwijs van Morgen LiveReviews

Francisca Schroer – Manager TMA Utrecht

De ervaring die ik heb opgedaan met KLERKX training & coaching is vooral de zorgvuldigheid en goede voorbereiding die me zijn opgevallen. Daarnaast is kennis en ervaring en de sfeer me zeer goed bevallen. De naam ‘Gelukkige Mensen’ maken ze wat mij betreft helemaal waar.

LEES MEER REVIEWS


Nieuwsbrief


Zorg goed voor Jezelf

Hoe doe je dat? Het vraagt om zelfbewustzijn, weten wat je wel en niet belangrijk vindt en wat belangrijke waarden voor jou zijn. Weten van jezelf hoe de balans tussen ontspanning en inspanning in evenwicht is en goed weten waar je van bijtankt of leegloopt. Wanneer het niet lekker loopt op het gebied van relatie, opvoeding, gezondheid, financiën of thuissituatie, zal dat voor de meeste mensen onder ons ook invloed hebben op het functioneren op het werk. Hoe gelukkig ben je persoonlijk in al deze gebieden? Hoeveel ruimte en tijd heb je voor jezelf, jouw hobby, jouw partner, kinderen en familie? Wat gun jij jezelf en wat doe je waar je echt heel happy van word? Heb je zelf de regie in handen of word je geleefd? Heb je zorgen en kun je daar goed over praten? Jezelf belangrijk maken! Jouw persoonlijke balans en hoe jij jezelf managet is van cruciaal belang.
Wanneer u wilt sparren over uw balans, de huidige situatie en uw toekomst, bel dan naar 0162 466322 of 06 48313831.